Autentificare

Utilizator:
Parola: 
Cautare:
Categorie:
Judet:
Localitate:
ID anunt:
 Numai cu imagini
aici poate fi reclama ta

Ultimele anunturi adaugate


 

 

 

 

 

PF  | Telefon: 000  | DI: 05-04-2024  | DE: 20-04-2024  | ID: 015884


 

 

 

 
Convocator Al Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Asociaţilor Societăţii comerciale CASA DE PRESĂ ŞI EDITURĂ TRIBUNA SRL, înmatriculată sub J 32/145/1991, CUI 793585 În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv, Administratorul unic al Casa de Presă si Editură Tribuna, societate înfiinţată şi funcţionând conform legislaţiei române, înregistrată la Registrul Comerţului sub J32/145/1991, CUI 793585, cu sediul în Sibiu str. George Coşbuc nr. 38, jud Sibiu , denumită în cele ce urmează “Societatea”, CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor (“AGEA”) şi Generală Ordinară a Asociaţilor (”AGOA”) pentru data de 21.03.2024, ora 16, la adresa Sibiu str. George Coşbuc nr. 38, jud Sibiu , pentru toţi asociaţii societăţii înregistraţi a Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu la data de 27.02.2024, stabilită ca dată de referinţă. În situaţia în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă necesar, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă şi se fixează cea de-a doua AGEA şi cea de-a doua AGOA pentru data de 22.03.2024 începând cu ora 16:00, la aceeaşi adresă din Sibiu str. George Coşbuc nr. 38, jud Sibiu, pentru toţi asociaţii societăţii înregistraţi a Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu la data de 27.02.2024, stabilită ca dată de referinţă. Ordinea de zi pentru AGEA este următoarea: Art. 1 Cesiunea de părţi sociale de către : DOBRA IOAN are un aport la capitalul social în valoare de 50 lei şi deţine 5 părţi sociale si are un aport la capitalul în natura în valoare de 1,53 lei, cota participare la beneficii: 0.014%, cota participare Ia pierderi: 0,014 % ; POPESCU ADRIAN PETRE are un aport la capitalul social în valoare de 60 lei şi deţine 6 părţi sociale si are un aport la capitalul in natura în valoare de 1,53 lei , cota participare la beneficii: 0,016%, cota participare la pierderi: 0,016 % ; BABA MIRCEA are un aport la capitalul social în valoare de 100 lei şi deţine 10 părţi sociale si are un aport la capitalul în natura în valoare de 1,53 lei, cota participare la beneficii: 0,029%, cota participare la pierderi: 0,029 % ; MORARIU PARASCHIVA are un aport la capitalul social în valoare de 60 lei şi deţine 6 părţi sociale si are un aport ia capitalui în natura în valoare de 1,53 lei, cota participare la beneficii: 0,016 % , cota participare la pierderi: 0,016%; ŞOMFĂLEANU MARI A are un aport la capitalul social în valoare de 120 lei şi deţine 12 părţi sociale si are un aport la capitalul în natura în valoare de 1,53 lei, cota participare la beneficii: 0,034 %, cota participare la pierderi: 0,034 % ; DICU NEDEIA IULIANA are un aport la capitalul social în valoare de 60 Iei şi deţine 6 părţi sociale si are un aport la capitalui în natura în valoare de 1,53 lei, cota participare la beneficii: 0,016 %, cota participare la pierderi: 0,016 % ; MĂRGINEAN DOINA are un aport la capitalul social în valoare de 190 lei şi deţine 19 părţi sociale si are un aport la capitalul în natura în valoare de 1,53 lei, cota participare la beneficii: 0.056 %, cota participare la pierderi: 0,056 % ; TILVAN VASILE are un aport la capitalul social în valoare de 160 lei şi deţine 16 părţi sociale si are un aport la capitalui în natura în valoare de 1,53 lei , cota participare la beneficii: 0,046 %, cota participare la pierderi: 0,046 %; BIŢU MIRCEA are un aport la capitalul social în valoare de 180 lei şi deţine 18 părţi sociale si are un aport la capitalul în natura în valoare de 1,53 lei , cota participare la beneficii: 0,054 %, cota participare la pierderi: 0,054 %; NEMEŞ VINTILĂ are un aport la capitalul social în valoare de 30 lei şi deţine 3 părţi sociale si are un aport la capitalui în natura în valoare de 1,53 lei , cota participare la beneficii: 0,008 %, cota participare la pierderi: 0,008 % ; SORESCU IOAN are un aport la capitalul social în valoare de 60 lei şi deţine 6 părţi sociale si are un aport la capitalul în natura în valoare de 1,53 lei , cota participare la beneficii: 0,016 %, cota participare la pierderi : 0,016 %: Cu menţiunea că fiecare parte socială este în valoare de 10 lei din capitalul social subscris şi vărsat de 350.830 lei, adică 0.305 % din capitalul social - participare la beneficii şi pierderi. Cedenţii: Dobra loan, Popescu Adrian Petre, Baba Mircea, Moraru Paraschiva, Somfaleanu Maria, Dicu Nedeia luliana, Mărginean Doina, Tîlvan Vasile, Biţu Mircea, Nemeş Vintilă, Sorescu loan cesionează 0.305 % din capitalul social - participare la beneficii şi pierderi către Cesionarul Tipo Trib“ persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerţului Sibiu sub nr.J32/2136/1994, având cod unic de înregistrare RO6685337, cu sediul în mun. Sibiu, str. George Coşbuc, nr. 38, judeţul Sibiu. Art. 2 în urma cesiunii, structura participării asociaţilor la capitalul social al SC CASA DE PRESĂ SI EDITURĂ TRIBUNA SRL va fi următoarea : •"TIPO TRIB ” SRL are un aport la capitalul social în valoare de 350.150 lei şi deţine 35.015 părţi sociale; •VIDRIGHIN IOAN are un aport la capitalul social în valoare de 40 lei şi deţine 4 părţi sociale; •DAVID EMIL are un aport la capitalul social în valoare de 180 lei şi deţine 18 părţi sociale; •ACHIM NICOLAE are un aport la capitalul social în valoare de 170 lei şi deţine 17 părţi sociale; •MĂNIŢIU BOGDAN-DUMITRU are un aport la capitalul social în valoare de 30 lei şi deţine 3 părţi sociale; •NUSS FRIDER1CH are un aport la capitalul social în valoare de 260 lei şi deţine 26 părţi sociale; Art. 3 împuternicirea administratorului unic al CASA DE PRESĂ ŞI EDITURĂ TRIBUNA - Dna. Câmpean Laura cetăţean român, născută la data de 26.02.1965 în loc. Agnita, jud. Sibiu, domiciliată în loc.Cisnadie, str. Ascanio Damian ,nr 22, ap .1 jud. Sibiu, CNP 2650226323917, de a semna actul constitutiv actualizat conform art. 1 si 2 de mai sus si de a face toate demersurile în vederea înregistrării sale la Registrul Comerţului, aceasta având inclusiv dreptul de a numi prin delegare alte persoane care vor îndeplini toate formalităţile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a art. 1 si 2 de mai sus. Restul prevederilor actului constitutiv rămân nemodificate. Asociaţii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarea generală personal sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât asociaţii, pe bază de procură. Accesul asociaţilor la adunarea generală se face prin proba identităţii acestora, făcută în cazul asociaţilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul asociaţilor persoane juridice şi a asociaţilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura generală va putea fi acordată pentru o perioadă de maximum 3 ani, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaţilor. Procura specială poate fi acordată pentru reprezentare la o singură Adunare Generala a Asociaţilor şi trebuie să conţină votul exprimat de asociat în conformitate cu ordinea de zi. Procura speciala se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la asociat. După completare şi semnare exemplarul din procura specială destinat Societăţii, însotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al asociatului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societăţii cel târziu data de 18.03.2024, ora 9 a.m. Procura va putea fi transmisă şi în format electronic, prin e-mail la adresa red@tribuna.ro, însoţită de o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al asociatului reprezentat, cu condiţia ca originalul să fie transmis Societăţii până la data de 18.03.2024, ora 14. Reprezentarea asociaţilor se poate face şi printr- o procură specială în format pdf cu semnătură electronică extinsă încorporată, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea 455/2001, procura ce va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa red@tribuna.ro, pana la data de 18.03.2024 ora 14. Asociaţii societăţii înregistraţi a Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu la data de 27.02.2024 au posibilitatea de a vota prin corespondenţa înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă cu legalizare de semnătură de către un notar public împreuna cu o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al asociatului vor fi transmise Societăţii în original la sediul acesteia până cel târziu data de 20.03.2024, ora 14. Unul sau mai mulţi asociaţi care deţin individual sau împreuna cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a asociaţilor, cu condiţia ca fiecare punct sa fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise în scris la sediul Societăţii pana la data de 18.03.2024. De asemenea, unul sau mai mulţi asociaţi care deţin individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, drept care sc poate exercita în scris la sediul Societăţii, până la sfârşitul zilei de 18.03.2024. Asociaţii Societăţii pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a asociaţilor, acestea urmând a 11 depuse la sediul Societăţii împreună cu copii ale documentelor de identitate care să permită identificarea asociaţilor (copie carte de identitate în cazul asociaţilor persoane fizice si certificat de înmatriculare însoţit de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al asociatului, în cazul asociaţilor persoane juridice) precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de asociat şi numărul de părţi sociale deţinute până cel târziu data de 18.03.2024. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internei a Societăţii la secţiunea Redacţia, in format înlrebare-răspuns. Toate documentele transmise Societăţii în legătură cu adunarea generală a asociaţilor vor fi transmise în plic închis, cu menţiunea scrisă pe plic: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Asociaţilor din data de 21.03.2024". Informaţii suplimentare sc pot obţine la sediul Societăţii sau la numărul de telefon 0269/211.281. Data: 27.02.2024 CASA DE PRESĂ ŞI EDITURĂ TRIBUNA S.R.L., Administrator Doamna Laura Cîmpean

PF  | Telefon: 000  | DI: 28-02-2024  | DE: 14-03-2024  | ID: 015876


 Imobiliare ( 9 )
Vanzari garsoniere
Vanzari ap 2 camere
Vanzari ap 3 camere
Vanzari ap 4 camere
Vanzari case
Vanzari terenuri
Cumparari garsoniere
Cumparari apartamente
Cumparari case
Cumparari terenuri
Schimburi

Inchirieri ( 3 )
Locuinte oferte
Locuinte cereri

Spatii comerciale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Inchirieri

Pierderi ( 2 )
Acte
Bunuri

Angajari ( 37 )
Cereri
Oferte

Auto ( 1 )
Romanesti
Import
Autoutilitare
Utilaje Camioane
Piese Acte
Cumparari

Animale ( 1 )
Vanzari
Cumparari
Pierderi

Altele ( 50 )
Electronice
Electrocasnice
Excursii
Transporturi
Licitatii
Comunicate
Convocari
Citatii
Anulare acte
Executare silita
Aniversari
Multumiri
Servicii
Meditatii
Propuneri de afaceri
Cereri de oferta
Mediu
Matrimoniale
Diverse