Autentificare

Utilizator:
Parola: 
Cautare:
Categorie:
Judet:
Localitate:
ID anunt:
 Numai cu imagini
aici poate fi reclama ta

Altele


 

 
Adunarea Generala a A.J.V.P.S. Sibiu, intrunita statutar in 30.11.2018, a hotarat, printre altele, informarea in presa, prin director VARGA POMPIL, a urmatoarelor : A. a). Cotizatia anuala pe anul 2019, pentru membrii vanatori, s-a stabilit la valoarea de 1 850 lei si 3 zile de munca, pentru gospodarirea fondului cinegetic, in valoare de 100 lei/zi, daca nu se efectueaza . b). Prima rata, in valoare de 300 lei, se va achita anticipat, pana la data de 31.12,2018 . c). Valoarea urmatoarelor rate, va fi stabilita in prima sedinta a Consiliului A.J.V.P.S. Sibiu, care va avea loc in 2019 . B. a). Cotizatia anuala pe anul 2019, pentru membrii pescari, ramane neschimbata . b). zilele de munca, pentru membrii pescari, nu mai sunt obligatorii si nu se mai platesc . C. Conditiile in care se poate beneficia de reducerea cotizatiei, conform Statutului A.J.V.P.S. Sibiu,in vigoare, atat pentru membrii vanatori cat si pescari, vor fi stabilite in prima sedinta a Consiliului A.J.V.P.S. Sibiu, din anul 2019, tinand cont si de propunerile membrilor, inaintate in scris, pana la data de 31.12.2018 . D. Cotizatiile suplimentare, pentru autorizatiile de vanatoare si conditiile de practicare a vanatorii pentru membrii A.J.V.P.S. Sibiu, pentru alti membrii de la alte asociatii din Romania si pentru vanatoarea cu vanatorii straini, raman valabile cele stabilite de Consiliul A.J.V.P.S. Sibiu (presedinte Blaj Robert si director Varga Pompil), la inceputul anului 2017, sezonul de vanatoare 2017-2018 . E. Conditiile si achitarea cotizatiilor stabilite la punctele A, B, C si D, se face “numai” direct la secretarii de filiala, pentru eliberarea de catre acestia a chitantei aferenta sumei incasate, sau in contul : 1. Pentru Filiala Sibiu, secretar Pod Ioan Petre, - Telefon : 0728 138180 - Cont : RO11RNCB0284018583580002 – Agentia Nicolae Balcescu – Sibiu ; 2. Pentru Filiala Medias, secretar Muntean Dan Axente, - Telefon : 0770 823574 - Cont : RO02RNCB0231018583580001 – Agentia Medias ; 3. Pentru Filiala Agnita, secretar Socol Mihai Adrian , - Telefon : 0728 127637 - Cont : RO75RNCB0228018583580001 – Agentia Agnita ; F. Membrii vanatori si pescari sunt obligati sa achite cotizatiile de membru, numai in conditiile specificate la punctul E, in caz contrar sumele achitate nu se pot lua in considerare . G. Notificarea in presa a tuturor membrilor vanatori si in mod direct conducerile grupelor (sefi de grupa sau gospodari) de modul si conditiile in care se exercita actiunile de vanatoare, incepand cu publicarea prezentului anunt . 1. Organizarea actiunilor de vanatoare se va face in conformitate cu respectarea prevederilor Ordinului M.A.D.R. 353/2008, (pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii) a prevederilor Legii nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 27 (Legea vanatorii si protectiei fondului cinegetic) si Statutului A.J.V.P.S. Sibiu, Art. 7 si Art. 8 . 2. Autorizatiile de vanatoare se vor ridica si folosi “NUMAI” de la personalul imputernicit, in conformitate cu prevederile Art. 7 din Ordinul 353/2008 al M.A.D.R., autorizatiile fiind eliberate conform imputernicirii nr. 46/06.11.2011. 3. Autorizatiile, imputernicirile , emise si primite in alte conditii si de la alte persoane decat cele prevazute in prezenta notificare, nu provin de la asociatia noastra (A.J.V.P.S. Sibiu – reprezentata de Presedinte BLAJ ROBERT si Director VARGA POMPIL) si sunt lovite de nulitate absoluta . 4. Organizatorii actiunilor de vanatoare sunt obligati sa treaca in autorizatia de vanatoare “numai” membrii care indeplinesc conditiile statutare si legale, care au dreptul sa asiste, participe si exercite vanatoarea . Este interzis inscrierea in autorizatie si participarea la vanatoare a membrilor sanctionati (exclusi si publicati in presa locala, precum si cei publicati pri prezentul anunt) . 5. Avand in vedere prevederile Ordinului M.A.D.R. 353/2008, ale Legii 407/2006, ale Statutului A.J.V.P.S. Sibiu in vigoare (Statut inscris prin sentinta nr. 3024 din 29.06.2012 a judecatoriei Sibiu), ale Regulamentului Intern de Organizare si Functionare A.J.V.P.S. Sibiu, sunteti obligati sa respectati intocmai, cele precizate in prezentul anunt . 6. Fata de toate aceste aspecte, consideram ca v-am notificat in mod oficial, asupra acestor aspecte si pe cale de consecinta, orice conduita neconforma cu prevederile legale si statutare, va atrage raspunderea persoanei implicate. H. Excluderea membrilor vanatori CINEZAN IOAN, de la filiala Agnita (grupa Altana) si PFFEIFER TIBOR, de la filiala Medias (grupa Mosna), pentru incalcarea prevederilor Art. 6(1)e; Art. 8(b); Art. 8(j); “ AU AVUT CALITATEA DE ORGANIZATORI SI AU ORGANIZAT VANATOARE, CU AUTORIZATII ELIBERATE DE PERSOANE FARA DREPT, DESI AU FOST INFORMATI SI AU LUAT LA CUNOSTIINTA DESPRE ACEST LUCRU” . Sanctiunea aplicata s-a facut in conformitate cu prevederile Statutului A.J.V.P.S. Sibiu, Art. 11(1); Art. 11(1)c; Art. 11 (2-8), declarandu-se nule Carnetele de membru, pe numele Cinezan Ioan si respectiv Pffeifer Tibor, eliberate de catre A.J.V.P.S. Sibiu . Director, Varga Pompil

PF  | Telefon: 000000  | DI: 06-12-2018  | DE: 21-12-2018  | ID: 014261


 
Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de material lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi al altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2018. . Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: office@sibiu.rosilva.ro Data şi ora desfășurării licitației: 06.12.2018 începând cu ora 1300. Locul desfăşurării licitaţiei: Grand Hotel Dumbrava, str. Pădurea Dumbrava nr. 14, Sibiu. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. Data şi ora organizării preselecției: 29.11.2018 începând cu ora 800. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:  pentru preselecţie: data 28.11.2018 ora 1630  pentru licitație: data 06.12.2018 ora 1245 Lista loturilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și publicate în ziarele Tribuna și Mesagerul. I. Pentru materialul lemnos provenit din fondul forestier proprietate publică a statului: Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 2246 m3, din care pe sortimente: - cherestea: 2 m3 - bușteni gater: 1015 m3 - lemn rotund pentru industria celulozei și hârtiei: 1162 m3 - lemn de foc: 67 m3 şi respectiv pe specii şi grupe de specii: - rășinoase: 1414 m3 - fag: 409 m3 - stejar, gorun: 297 m3 - frasin: 5 m3 - plop: 73 m3 - diverse tari: 48 m3 Materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C109255 cu excepția materialului lemnos aferent loturilor 318 în volum de 42,36 m3 și respectiv 319 în volum de 1,6 mc care nu este certificat, provenind din material lemnos confiscat. II. Pentru materialul lemnos provenit din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract : Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 1179 m3, din care pe sortimente: - bușteni gater: 1149 m3 - lemn rotund pentru industria celulozei și hârtiei: 30 m3 şi respectiv pe specii şi grupe de specii: - fag: 816 m3 - stejar, gorun: 363 m3 Materialul lemnos oferit spre vânzare provenit din fondul forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract nu este certificată. Materialul lemnos fasonat rămas neadjudecat după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 23.11.2018. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 1. Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. (5) din H.G. 715/2017, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei Silvice Sibiu. 2. Operatorul economic participant la licitaţie trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției Silvice Sibiu a:  garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie. Garanţia de contractare poate fi mai mică decât suma garanţiilor loturilor pentru care se depune oferta în plic, dar nu mai mică decât cea mai mare garanţie de contractare a lotului pentru care a depus ofertă.  tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei; Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim o oră înaintea începerii şedinţei de licitaţie. Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic. 3. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a materialului lemnos adjudecat în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru materialul lemnos respectiv şi pierderea garanţiei de contractare aferente. 4. Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii: a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic; b) materialul lemnos nu a fost ridicat conform graficului, din culpa operatorului economic; c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata materialului lemnos. d) operatorul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, respectiv perioada cuprinsă între data depunerii și înregistrării ofertei la registratura Direcției Silvice Sibiu și momentul adjudecării partizii în desfășurarea ședinței de licitație; Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Trif, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: producție@sibiu.rosilva.ro.

PF  | Telefon: 0269232981  | DI: 23-11-2018  | DE: 08-12-2018  | ID: 014260
Imobiliare ( 4 )
Vanzari garsoniere
Vanzari ap 2 camere
Vanzari ap 3 camere
Vanzari ap 4 camere
Vanzari case
Vanzari terenuri
Cumparari garsoniere
Cumparari apartamente
Cumparari case
Cumparari terenuri
Schimburi

Inchirieri ( 0 )
Locuinte oferte
Locuinte cereri

Spatii comerciale ( 1 )
Vanzari
Cumparari
Inchirieri

Pierderi ( 1 )
Acte
Bunuri

Angajari ( 19 )
Cereri
Oferte

Auto ( 1 )
Romanesti
Import
Autoutilitare
Utilaje Camioane
Piese Acte
Cumparari

Animale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Pierderi

Altele ( 6 )
Electronice
Electrocasnice
Excursii
Transporturi
Licitatii
Comunicate
Convocari
Citatii
Anulare acte
Executare silita
Aniversari
Multumiri
Servicii
Meditatii
Propuneri de afaceri
Cereri de oferta
Mediu
Matrimoniale
Diverse