Autentificare

Utilizator:
Parola: 
Cautare:
Categorie:
Judet:
Localitate:
ID anunt:
 Numai cu imagini
aici poate fi reclama ta

Altele


 

PF  | Telefon: 0763777939  | DI: 24-04-2017  | DE: 09-05-2017  | ID: 013863


 

 

PF  | Telefon: 0763777939  | DI: 03-04-2017  | DE: 18-04-2017  | ID: 013838


 
Consiliul de Administraţie al S.C.“ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în Tălmaciu, P-ţa Textiliştilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr.J/32/157/1991, întrunit în şedinţa din data de 22.03.2017, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 27.04.2017, ora 11,00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 27.04.2017, ora 12,00. Adunările generale îşi vor desfăşura lucrările la sediul societăţii, din Tălmaciu, P-ţa Textiliştilor, nr.17, jud Sibiu. La adunările generale, pot participa şi vota, acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 14 aprilie 2017 (data de referinţă). I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, este următoarea: 1. Raportul administratorilor pentru anul 2016 ; 2. Raportul cenzorilor privind încheierea exerciţiului financiar pentru anul 2016 ; 3. Situaţia litigiilor societăţii ; 4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2016 ; 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor şi cenzorilor ; 6. Aprobarea remuneraţiilor pentru administratori şi cenzori ; 7. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2017 ; 8. Aprobarea prelungirii liniei de credit pentru producţie, în cuantum de 600.000 RON, cu menţinerea garanţiilor existente, prin garantarea în continuare cu active imobilizate ale societăţii, respectiv cele trei imobile situate în Tălmaciu, P-ţa Textiliştilor, nr. 17, jud. Sibiu, imobil poartă, înscris în CF 4062 Tălmaciu cu număr top 4600/1/5 ; imobil hală industrial nr. 2, înscris în CF 4062 Tălmaciu cu număr top 4600/1/3 şi imobil pavilion administrativ, înscris în CF 4062 Tălmaciu cu număr top 4600/1/1. Împuternicirea d-lui director general ec. C-tin Mihai Lotrean, să negocieze în numele societăţii condiţiile de creditare şi să angajeze societatea prin semnarea contractelor de credit şi a garanţiilor aferente creditelor, pentru prelungirea liniei de credit în sumă de 600.000 RON. --//-- 9. Alegerea comisiei de cenzori ; 10. Aprobarea Raportului întocmit de către auditorul independent cu privire la situaţiile financiare la 31.12.2016. II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, este următoarea : 1. Autorizarea dobândirii de către S.C.”Românofir” S.A., a unui număr maxim de 51.019 acţiuni, reprezentând 10 % din capitalul social al societăţii, în conformitate cu prevederile art. 1031 -1071 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea de dobândire : a) dobândirea propriilor acţiuni până la maxim 10 % din total capital social al societăţii, respectiv 51.019 acţiuni. Valoarea nominală a acţiunilor proprii dobândite de societate în acest mod nu poate depăşi 127.547, 50 lei ; b) data de începere a răscumpărării acţiunilor : data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României ; c) perioada de derulare a operaţiunii de răscumpărare : maxim 18 luni, de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a ; d) fac obiectul dobândirii prorpiilor acţiuni, numai acţiunile integral liberate ; e) plata acţiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise în situaţiile financiare ale societăţii întocmite la 31.12.2016 ; f) valoarea minima la care urmează a fi dobândite propriile acţiuni este de 2,50 lei/acţiune, iar valoarea maxima este de 12 lei/acţiune, acestea urmând a fi stabilite în funcţie de modul de derulare a operaţiunilor de cumpărare din piaţă ; g) dobândirea propriilor acţiuni se va face în scopul reducerii capitalului social al societăţii. 2. Aprobarea efectuării de tranzacţii de acţiuni şi alte instrumente financiare admise la tranzacţionare pe piaţa de capital din România. 3. Aprobarea tranzacţionării acţiunilor societăţii pe Piaţa AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacţionare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori Bucureşti). 4. Împuternicirea Consiliului de Administraţie să îndeplinească operaţiunile şi formalităţile necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.E.A., prevăzute la punctele 1, 2 şi 3 din ordinea de zi. În conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 se propune data de 17.05.2017 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunărilor generale. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 28.04.2017, la aceleaşi ore, în acelaşi loc şi cu aceleaşi ordine de zi. -- // -- În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, forma consolidată : Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social are/au dreptul : a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale şi b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale. (2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). (3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin.(1) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. În conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, începând cu data publicării convocatorului şi până în preziua adunărilor generale, iar societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării generale este permis prin simpla probă a identităţii acestora. Participarea acţionarilor la lucrările adunării generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială sau generală, care se va depune la sediul societăţii până la data de 25.04.2017, ora 12,00. Un exemplar, în original al procurii, completat şi semnat însoţit de copia actului de identitate valabilă a acţionarului (buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice şi certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune la sediul societăţii, până la data menţionată mai sus, respectiv 25.04.2017, ora 12,00, un altul urmând să fie pus la dispoziţia reprezentantului pentru ca acesta să îşi poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Acţionarii au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă, utilizând formularul de vot prin corespondenţă în limba română sau engleză. Formularele de vot prin corespondenţă completate şi semnate însoţite de copia actului de identitate a acţionarului (buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice şi certificat de înregistrare şi copia actului de identitate a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societăţii, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu la data de 25.04.2017, ora 12,00. Formularele primite ulterior datei şi orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunările generale. --//-- Materialele aferente ordinii de zi, formularele de procuri şi formularele de vot prin corespondenţă, în limba română sau engleză, sunt puse la dispoziţia acţionarilor şi pot fi obţinute de la sediul societăţii, se pot consulta la sediul societăţii, începând cu data de 23.03.2017. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau prin telefon la numărul : 0269/555 305, luni-vineri între orele 8,00-16,00. PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, Ing. Ilie Hanzu

PF  | Telefon: 0748229386  | DI: 27-03-2017  | DE: 27-03-2017  | ID: 013828


 

PF  | Telefon: 0751351558  | DI: 01-03-2017  | DE: 16-03-2017  | ID: 013803
Imobiliare ( 1 )
Vanzari garsoniere
Vanzari ap 2 camere
Vanzari ap 3 camere
Vanzari ap 4 camere
Vanzari case
Vanzari terenuri
Cumparari garsoniere
Cumparari apartamente
Cumparari case
Cumparari terenuri
Schimburi

Inchirieri ( 0 )
Locuinte oferte
Locuinte cereri

Spatii comerciale ( 1 )
Vanzari
Cumparari
Inchirieri

Pierderi ( 1 )
Acte
Bunuri

Angajari ( 13 )
Cereri
Oferte

Auto ( 0 )
Romanesti
Import
Autoutilitare
Utilaje Camioane
Piese Acte
Cumparari

Animale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Pierderi

Altele ( 5 )
Electronice
Electrocasnice
Excursii
Transporturi
Licitatii
Comunicate
Convocari
Citatii
Anulare acte
Executare silita
Aniversari
Multumiri
Servicii
Meditatii
Propuneri de afaceri
Cereri de oferta
Mediu
Matrimoniale
Diverse