Autentificare

Utilizator:
Parola: 
Cautare:
Categorie:
Judet:
Localitate:
ID anunt:
 Numai cu imagini
aici poate fi reclama ta

Altele


12345678910
 

 
DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie intermediară pentru vânzarea de material lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare. Data şi ora desfășurării licitației: 15.09.2022 începând cu ora 1000. Locul desfășurării licitaţiei: platforma de licitație electronică disponibilă la adresa https://sibiu.fasonatrnp.ro/ . Tipul licitaţiei: licitaţie ELECTRONICĂ Data şi ora organizării preselecției: 08.09.2022 începând cu ora 1400. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție şi înscrierea la licitaţie: 07.09.2022 ora 1630 Lista loturilor de material lemnos fasonat care se licitează şi preţul de pornire a licitației pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro începând cu data de 05.09.2022. Documentele solicitate prin caietul de sarcini, conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite doar prin poștă electronică, la adresa: licitatie@sibiu.rosilva.ro, într-un singur fișier format .pdf cu dimensiunea de maxim 10MB, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, pe cererea de înscriere fiind obligatorie indicarea identității electronice (adresa de e-mail validă) a operatorului. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Comp. Producție - telefon: 0269242411 int.116, email: productie@sibiu.rosilva.ro.

PF  | Telefon: 0269242411  | DI: 02-09-2022  | DE: 17-09-2022  | ID: 015539


 

 
DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru anul de producţie 2021, cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat. Data şi ora desfășurării licitației: 03.12.2020 începând cu ora 1300. Locul desfășurării licitaţiei: sediul Direcției silvice Sibiu – Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat. Licitaţia este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare. Data şi ora organizării preselecției: 24.11.2020 începând cu ora 1400. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Ř pentru preselecţie: data 23.11.2020 ora 1630 Ř pentru licitație: data 03.12.2020 ora 1245 Lista partizilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro. Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSCŽ FSC – C140876. Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de HG 715/2017 şi de alte reglementări în vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 30.10.2020. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Birou Fond Forestier - telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: fond.forestier@sibiu.rosilva.ro.

PF  | Telefon: 0269232981  | DI: 02-11-2020  | DE: 17-11-2020  | ID: 014847


 

 

PF  | Telefon: 0759552041  | DI: 07-09-2020  | DE: 22-09-2020  | ID: 014785


 
ANUNȚ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a unor spații situate în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Denumirea : AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A, cu sediul în Sibiu, jud. Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, tel. 0269/253135, fax. 0269/253131, adresă e-mail secretariat@sibiuairport.ro, reprezentată prin domnul Marius Ioan GÎRDEA – Director General, Cod de identificare fiscală : RO2577146 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE: 1. Teren destinat amplasării containerelor pentru depozitarea materialelor și echipamentelor destinate mentenanței aeronavelor, cu suprafața de 130 mp. 2. Teren destinat amplasării unui rezervor suprateran pentru motorină, cu suprafața de 20 mp. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR: Ședințele publice de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A din Sibiu, jud. Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, la următoarele date : 1. Teren destinat amplasării containerelor pentru depozitarea materialelor și echipamentelor destinate mentenanței aeronavelor, cu suprafața de 130 mp. Data deschiderii ofertelor : 21.09.2020 , ora 10:00. Data limită de depunere a ofertelor : 21.09.2020 , ora 09:59. Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 08.09.2020, ora 10:00 2. Teren destinat amplasării unui rezervor suprateran pentru motorină, cu suprafața de 20 mp. Data deschiderii ofertelor : 21.09.2020 , ora 12:00. Data limită de depunere a ofertelor : 21.09.2020 , ora 11:59. Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 08.09.2020, ora 12:00 INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: • Documentația de atribuire privind închirierea prin licitație publică a spațiilor menționate din incinta Aeroportului Internațional Sibiu poate fi achiziționată de la sediul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A – Direcția Comercială, Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Persoană de contact: Mirona SIMU, telefon 0269/253.135 int. 210, după achitarea preţului de 30 lei, la care se adaugă cota legală de TVA (în numerar la casierie sau prin O.P în contul RO30RNCB0232017887690001, deschis la BCR Sibiu). • Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenţionează să participe la licitaţia publică. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE: Adresa de depunere a ofertelor: Aeroportului Internațional Sibiu R.A din Șoseaua Alba Iulia, nr. 73, Sibiu. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR LITIGII: Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excluderea, modificarea și încetarea contractului de închiriere – în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE: Prezentul anunţ a fost transmis în data de 31.08.2020 spre publicare în Monitorul Oficial al României, și în data de 02.09.2020 în cotidianul de circulaţie naţionala Bursa și cotidianul de circulaţie locala Tribuna.

PF  | Telefon: 0269253135  | DI: 02-09-2020  | DE: 17-09-2020  | ID: 014783


 

PF  | Telefon: 0720680854  | DI: 01-09-2020  | DE: 16-09-2020  | ID: 014782


 
În conformitate cu prevederile H.C.L. Sadu nr. 48/ 2020, Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spațiu (format din mai multe încăperi) situat la parterul imobilului ”COMPLEX COMERCIAL”, amplasat în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 25, judeţul Sibiu, identificat în Cartea Funciară nr. 100251, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prestări servicii, excluzând alimentație publică, etc. Suprafața totală a spațiilor este de 52,40 mp, iar închirierea se va face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere. Preţul de închiriere de la care se va porni licitaţia este de 7,65 lei/ mp/ lună. Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 0,70 lei/ mp, taxa de participare la licitație este de 50 lei, iar garanția de participare la licitație este de 1.000 lei. Licitaţia se va desfăşura în data de 17 septembrie 2020, ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu. Înscrierea la licitaţie se poate face până la data de 17 septembrie 2020, ora 10:00. În situația în care prima licitație se amână, se reprogramează pentru data de 24 septembrie 2020 ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu, iar înscrierea se poate face până la data de 24 septembrie 2020, ora 10:00. Caietul de sarcini cuprinzând instrucţiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie şi condiţiile de închiriere se poate ridica gratuit de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite și taxe).

PF  | Telefon: 0269568119  | DI: 31-08-2020  | DE: 15-09-2020  | ID: 014780


 
DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2020, cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat. Data şi ora desfășurării licitației: 20.08.2020 începând cu ora 1300. Locul desfășurării licitaţiei: Restaurant Versailles – Sibiu, DJ 106 SIBIU-CISNADIOARA Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Ř pentru preselecție: data 12.08.2020 ora 1630 Ř pentru licitație: data 20.08.2020 ora 1245 Lista partizilor/loturilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro începând cu data de 10.08.2020. Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSCŽ FSC – C140876. Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de HG 715/2017 şi de alte reglementări în vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 10.08.2020. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Birou Fond Forestier - telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: fond.forestier@sibiu.rosilva.ro.

PF  | Telefon: 0269232981  | DI: 07-08-2020  | DE: 22-08-2020  | ID: 014766
12345678910

Imobiliare ( 19 )
Vanzari garsoniere
Vanzari ap 2 camere
Vanzari ap 3 camere
Vanzari ap 4 camere
Vanzari case
Vanzari terenuri
Cumparari garsoniere
Cumparari apartamente
Cumparari case
Cumparari terenuri
Schimburi

Inchirieri ( 3 )
Locuinte oferte
Locuinte cereri

Spatii comerciale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Inchirieri

Pierderi ( 8 )
Acte
Bunuri

Angajari ( 49 )
Cereri
Oferte

Auto ( 2 )
Romanesti
Import
Autoutilitare
Utilaje Camioane
Piese Acte
Cumparari

Animale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Pierderi

Altele ( 92 )
Electronice
Electrocasnice
Excursii
Transporturi
Licitatii
Comunicate
Convocari
Citatii
Anulare acte
Executare silita
Aniversari
Multumiri
Servicii
Meditatii
Propuneri de afaceri
Cereri de oferta
Mediu
Matrimoniale
Diverse