Autentificare

Utilizator:
Parola: 
Cautare:
Categorie:
Judet:
Localitate:
ID anunt:
 Numai cu imagini
aici poate fi reclama ta

Ultimele anunturi adaugate


 

 
Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2019. Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: office@sibiu.rosilva.ro Data şi ora desfășurării licitației: 23.01.2019 începând cu ora 1300. Locul desfășurării licitaţiei: Hotel Dumbrava, Pădurea Dumbrava, nr. 14, Sibiu. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat. Licitaţia este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. Data şi ora organizării preselecției: 17.01.2019 începând cu ora 800. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:  pentru preselecţie: data 16.01.2019 ora 1630  pentru licitație: data 23.01.2019 ora 1245 Lista partizilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro. I. Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului: Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 62726 m3, din care: pe natură de produse: - produse principale: 59389 m3 - produse secundare: 1688 m3 - produse de igienă: 0 m3 - produse accidentale: 1649 m3 şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: - rășinoase: 9351 m3 - fag: 29256 m3 - stejari: 10033 m3 - diverse tari: 13586 m3 - diverse moi: 500 m3 Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 832 m3, din care pe sortimente: - cherestea: 0 m3 - lemn pentru furnire estetice: 0 m3 - lemn pentru furnire tehnice: 0 m - bușteni gater: 139 m3 - lemn rotund pentru industria celulozei și hârtiei: 616 m3 - lemn pentru mină: 0 m3 - lemn pentru industralizare: 0 m3 - lemn rotund de foioase și răşinoase pentru construcţii: 0 m3 - lemn de foc: 75 m3 - cherestea tivită: 2 m3 şi respectiv pe specii şi grupe de specii: - rășinoase: 733 m3 - fag: 38 m3 - stejar, gorun: 49 m3 - gârniţa : 0 m3 - cer: 0 m3 - salcâm: 0 m3 - cireş: 0 m3 - paltin: 0 m3 - frasin: 0 m3 - tei: 0 m3 - plop: 0 m3 - diverse tari: 12 m3 - diverse moi: 0 m3 Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876, cu excepția loturilor 15,16 și 23 care provin din material lemnos confiscat. II. Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract : Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 46552 m3, din care: pe natură de produse: - produse principale: 40133 m3 - produse secundare: 5572 m3 - produse de igienă: 0 m3 - produse accidentale: 847 m3 şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: - rășinoase: 11109 m3 - fag: 15040 m3 - stejari: 11861 m3 - diverse tari: 7687 m3 - diverse moi: 855 m3 Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 114 mc, din care pe sortimente: - lemn pentru furnire estetice: 0 m3 - lemn pentru furnire tehnice: 0 m3 - buștean gater: 114 m3 - lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hârtiei: 0 m3 - lemn pentru mina: 0 m3 - lemn pentru industralizare: 0 m3 - lemn rotund de foioase si răşinoase pentru construcţii: 0 m3 - lemn de foc: 0 m3 şi respectiv pe specii şi grupe de specii: - rășinoase: 0 m3 - fag: 0 m3 - stejar, gorun: 53 m3 - gârniţa : 0 m3 - cer: 0 m3 - salcâm: 61 m3 - cireş: 0 m3 - paltin: 0 m3 - frasin: 0 m3 - tei: 0 m3 - plop: 0 m3 - diverse tari: 0 m3 - diverse moi: 0 m3 Masa lemnoasă pe picior/ fasonată oferită spre vânzare provenită din fondul forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract nu este certificată. Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 08.01.2019. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 1. Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. 5 din H.G. 715/2017, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei silvice Sibiu. 2. Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției Silvice Sibiu în limita sumei de 5000 lei a:  garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior/ material lemnos fasonat pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.  tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei; Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie. Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic. 3. Grupajele de partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie. 4. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente. 5. Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații: a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic; b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic; c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase. d) operatorul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, respectiv perioada cuprinsă între data depunerii și înregistrării ofertei la registratura Direcției Silvice Sibiu și momentul adjudecării partizii în desfășurarea ședinței de licitație; e) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Anghel, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: fond.forestier@sibiu.rosilva.ro.

PF  | Telefon: 00000  | DI: 09-01-2019  | DE: 24-01-2019  | ID: 014299


 

 

 

 
ANEXA I la Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Sibiu din 27.12.2018 S-AU HOTARAT URMATOARELE PENTRU ANUL 2019 : A. PENTRU MEMBRII PESCARI : a). Cotizatia de membru pescar pentru anul 2019 – 70 lei ( din care 25% pentru A.N.P.A.) ; b). Contributie pentru paza si intretinere fond de pescuit, fond asociatie pentru anul 2019 – 70 lei ; c). Taxa de inscriere in asociatie – 100 lei/an : - se achita de membrii care se inscriu prima data in asociatie (nu beneficiaza de reducere) si ori de cate ori intrerup plata cotizatiei de membru mai mult de 1 an calendaristic ; - pentru ceilalti membrii pescari, taxa de inscriere se aplica cu reducere, conform statutului . Membrii A.J.V.P.S. Sibiu pot beneficia de urmatoarele facilitati : 1. Reducerea cotizatiei anuale si a contributiei cu 50 % : Pentru membrii altor asociatii, afiliate la A.G.V.P.S. din Romania, care au carnetul vizat la aceste asociatii, respectiv achita la A.J.V.P.S. Sibiu, suma de 70 lei (50% din 140 lei) ; Barbatii peste 65 ani si femeile peste 60 ani ; Persoanele cu dizabilitati, conform hotararii Consiliului A.J.V.P.S. Sibiu; Personalul angajat al A.J.V.P.S. Sibiu si al A.G.V.P.S. din Romania ; Membrii pescari care au calitatea de vanator la A.J.V.P.S. Sibiu ; Elevii cu varsta intre 14 si 18 ani, precum si studenti, masteranzi si doctoranzi de pana la 25 ani, inscrisi la cursurile de zi ; Pescarii sportivi care obtin a doua viza, pentru ape de munte sau dupa caz, pentru cele colinare si de ses ; Membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Sibiu si A.G.V.P.S. din Romania ; 2. Reducerea cotizatiei anuale si a contributiei cu 75 % : Pentru copii cu varsta pana la 14 ani, pentru membrii cu varsta peste 75 ani si pentru membrii plecati la studii sau la post, pe perioada limitata, in strainatate ; 3. Reducerea cotizatiei anuale si a contributiei cu 10% : Pentru membrii care achita integral cotizatia pana la data de 31 Ianuarie, pentru anul in curs ; 4. Scutirea de la plata cotizatiei anuale si a contributiei : Pentru membrii care au implinit varsta de 80 ani sau daca sunt veterani de razboi. Cazurile care nu se incadreaza in prevederile alin. 2, pot fi solutionate, la cererea celor interesati, de Consiliul asociatiei in cauza . Pentru pescuitul in apele gestionate de catre A.J.V.P.S. Sibiu, pescarii care nu doresc sa devina membrii ai asociatiei noastre, pot achita : 0 zi de pescuit = 40 lei ; 10 zile consecutive = 120 lei ; Un an calendaristic = 450 lei . Chitanta este valabila doar cu specificarea zilei sau perioadei in care se practica pescuitul . Aceasta trebuie sa corespunda, la data verificarii, in caz contrar, se considera pescuit fara permis . Conditiile de achitare a cotizatiilor, contributiilor, taxei de inscriere, precum si a facilitatiilor de reducere, prezentate in prezenta anexa, se iau in considerare, numai daca sunt achitate in conturile bancare prezentate mai jos, sau a chitantelor eliberate de secretarii de filiala, dupa cum urmeaza : 1. Pentru Filiala Sibiu, secretar Pod Ioan Petre, Telefon : 0728 138180 Cont : RO11RNCB0284018583580002 – BANCA COMERCIALA ROMANA – Agentia Sibiu ; 2. Pentru Filiala Medias, secretar Muntean Dan Axente, Telefon : 0770 823574 Cont : RO02RNCB0231018583580001- BANCA COMERCIALA ROMANA – Agentia Medias; 3. Pentru Filiala Agnita, secretar Socol Mihai Adrian , Telefon : 0728 127637 Cont : RO75RNCB0228018583580001 – BANCA COMERCIALA ROMANA – Agentia Agnita; Neachitarea cotizatiei de membru si a contributiei, in conditiile si la termenele precizate, vor conduce la suspendarea dreptului de a practica vanatoarea sau pescuitul recreativ sportiv si reactualizarea acestora cu rata inflatiei . Director, Ing. Varga Pompil

PF  | Telefon: 000000  | DI: 29-12-2018  | DE: 13-01-2019  | ID: 014291


 
ANEXA II la Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Sibiu din 27.12.2018 S-AU HOTARAT URMATOARELE PENTRU ANUL 2019 : A. PENTRU MEMBRII VANATORI : a). Cotizatia anuala pentru membrii vanatori s-a stabilit la valoarea de 1850 lei si 3 zile de munca, pentru gospodarirea fondului cinegetic, in valoare de 100 lei/zi, daca nu se efectueaza ; b). Prima rata a cotizatiei de membru pentru anul 2019, in valoare de 300 lei, se va achita anticipat pana la data de 31.12.2018. Neplata acestei rate a cotizatiei, conduce la interzicerea participarii la vanatoare a celor in cauza, dupa data de 31.12.2018, fiind direct raspunzatori organizatorii actiunilor de vanatoare ; c). Diferenta cotizatiei anuale de 1550 lei, se va achita pana la data de 30 Septembrie 2019, dupa cum urmeaza : - 8 rate x 175 lei/luna (Ianuarie – August 2019) = 1400 lei ; - 1 rata x 150 lei/luna (Septembrie) . d). eliberarea autorizatiilor se face numai daca, la data solicitarii (eliberarii), este achitata cotizatia de membru vanator la zi . e). Taxa de inscriere in asociatie – 500 lei/an, se achita de membrii care se inscriu in asociatie, nu beneficiaza de reducere si ori de cate ori intrerup plata cotizatiei de membru mai mult de 1 an calendaristic ; MEMBRII VANATORI POT BENEFICIA DE URMATOARELE FACILITATI : 1. Reducerea cotizatiei anuale si a contributiei cu 50 % : Barbatii peste 65 ani si femeile peste 60 ani ; Persoanele cu dizabilitati, conform hotararii Consiliului A.J.V.P.S. Sibiu; Personalul angajat al A.J.V.P.S. Sibiu si al A.G.V.P.S. din Romania ; Membrii pescari care au calitatea de vanator la A.J.V.P.S. Sibiu ; Elevii cu varsta intre 14 si 18 ani, precum si studenti, masteranzi si doctoranzi de pana la 25 ani, inscrisi la cursurile de zi ; Pescarii sportivi care obtin a doua viza, pentru ape de munte sau dupa caz, pentru cele colinare si de ses ; Membrii organelor colective de conducere ale A.J.V.P.S. Sibiu si A.G.V.P.S. din Romania ; Mebrii Consiliului si ai Comisiei de cenzori ai A.J.V.P.S. Sibiu si ai A.G.V.P.S. din Romania . 2. Reducerea cotizatiei anuale si a contributiei cu 75 % : Pentru copii cu varsta pana la 14 ani, pentru membrii cu varsta peste 75 ani si pentru membrii plecati la studii sau la post, pe perioada limitata, in strainatate ; 3. Reducerea cotizatiei anuale si a contributiei cu 10% : Pentru membrii care achita integral cotizatia pana la data de 31 Ianuarie, pentru anul in curs ; 4. Scutirea de la plata cotizatiei anuale si a contributiei : Pentru membrii care au implinit varsta de 80 ani sau daca sunt veterani de razboi. Cazurile care nu se incadreaza in prevederile alin. 2, pot fi solutionate, la cererea celor interesati, de Consiliul asociatiei in cauza . Membrii care beneficiaza de reducerea cotizatiei de membru, pot beneficia si de scutirea de alte obligatii statutare, conditionat de achitarea cotizatiilor in termen . Conditiile de achitare a cotizatiilor, contributiilor, taxei de inscriere, precum si a facilitatiilor de reducere, prezentate in prezenta anexa, se iau in considerare, numai daca sunt achitate in conturile bancare prezentate mai jos, sau a chitantelor eliberate de secretarii de filiala, dupa cum urmeaza : 1. Pentru Filiala Sibiu, secretar Pod Ioan Petre, Telefon : 0728 138180 Cont : RO11RNCB0284018583580002 – BANCA COMERCIALA ROMANA – Agentia Sibiu ; 2. Pentru Filiala Medias, secretar Muntean Dan Axente, Telefon : 0770 823574 Cont : RO02RNCB0231018583580001- BANCA COMERCIALA ROMANA – Agentia Medias; 3. Pentru Filiala Agnita, secretar Socol Mihai Adrian , Telefon : 0728 127637 Cont : RO75RNCB0228018583580001 – BANCA COMERCIALA ROMANA – Agentia Agnita; Neachitarea cotizatiei de membru si a contributiei, in conditiile si la termenele precizate, vor conduce la suspendarea dreptului de a practica vanatoarea sau pescuitul recreativ sportiv si reactualizarea acestora cu rata inflatiei . Director, Ing. Varga Pompil

PF  | Telefon: 000000  | DI: 29-12-2018  | DE: 13-01-2019  | ID: 014290


 

PF  | Telefon: 0755620392  | DI: 27-06-2018  | DE: 12-07-2018  | ID: 014245


 

 

PF  | Telefon: 0757562663  | DI: 24-04-2018  | DE: 09-05-2018  | ID: 014207
Imobiliare ( 2 )
Vanzari garsoniere
Vanzari ap 2 camere
Vanzari ap 3 camere
Vanzari ap 4 camere
Vanzari case
Vanzari terenuri
Cumparari garsoniere
Cumparari apartamente
Cumparari case
Cumparari terenuri
Schimburi

Inchirieri ( 0 )
Locuinte oferte
Locuinte cereri

Spatii comerciale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Inchirieri

Pierderi ( 0 )
Acte
Bunuri

Angajari ( 5 )
Cereri
Oferte

Auto ( 1 )
Romanesti
Import
Autoutilitare
Utilaje Camioane
Piese Acte
Cumparari

Animale ( 0 )
Vanzari
Cumparari
Pierderi

Altele ( 5 )
Electronice
Electrocasnice
Excursii
Transporturi
Licitatii
Comunicate
Convocari
Citatii
Anulare acte
Executare silita
Aniversari
Multumiri
Servicii
Meditatii
Propuneri de afaceri
Cereri de oferta
Mediu
Matrimoniale
Diverse